ELCA Afterschool geekery program
it mentori aj na slovensku

Roma Heroes in theater and everyday life - trainings and non-formal education for the empowerment of Roma youth

Rómski hrdinovia v divadle a v každodennom živote - tréningy a neformálne vzdelávanie pre "empowerment" rómskej mládeže, č. p. 2023-1-SK02-KA210-YOU-000154076

Zámerom projektu je neformálne vzdelávanie rómskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku o rómskych hrdinoch v divadelnom svete a v každodennom živote. Independent Theater Hungary už roky uskutočňuje workshopy v téme Roma Heroes a OZ Ternipe minulý rok vypracovalo brožúru o rómskych hrdinoch.  Študenti zo stredných a vysokých škôl sa na tréningoch naučia rôzne metódy, postupy a osvoja si zručnosti v daných témach. Cieľom projektu je vyškolenie mladých facilitátorov, ktorí po tréningoch vedú workshopy sami pre žiakov alebo záujemcov v tejto téme.
Partneri: Independent Theater Hungary (https://independenttheater.hu/en/about-us/) a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (https://rmpsz.ro/en).


info-pro projekt

Od marca 2023 do augusta 2024 sa Ternipe v spolupráci s ÖJAB v Rakúsku, NoBad Kid a Pressley Ridge Hungary a 2K2 v Maďarsku zapojí do projektu INFO-PRO (INteractive FOcus on PROgramming) (2022-2-AT01-KA220-YOU-000094981) v rámci Erasmus+.

Cieľom projektu je poskytnúť 30 znevýhodneným žiakom základných škôl príležitosť naučiť sa programovať a vyvíjať hry. V rámci projektu sa žiaci zúčastnia aj na stretnutiach zážitkového vzdelávania. Partnerom projektu je Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Kazinczy Ferenc v Tornali.


Rozvoj MAdrom tv

Vyrobili sme audiovizuálne diela v počte 8, aj prekladom do slovenčiny. Audiovizuálne diela budú dostupné na Facebook stránke MADROM TV. (https://m.facebook.com/p/Madrom-TV-100076205423681/) Rozšíril sa televízia pre maďarsky hovoriacich Rómov. Jazyk vysielania bol maďarský, ale sme vytvorili relácie aj v slovenskom jazyku.
Typ vysielania bol: Celoslovenská, hlavne okres Rimavská Sobota, kde žije najviac maďarsky hovoriacich Rómov na Slovensku, okresy Lučenec, Rožňava a Revúca.
Zámerom projektu bol, aby sme rozšírili a rozvíjali prvú národnostnú televíziu pre maďarsky hovoriacich Rómov na Slovensku. Televízia má názov MADROM TV. Naša televízia mala uzavretú mandátnu zmluvu s Tv LocAll s.r.o. ktorá má licenciu s číslom TD/176 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby udelenej Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie. Moderátorka je rómskeho pôvodu a študuje na univerzite. 
Ponúkli sme maďarsky hovoriacim Rómom na Slovensku, divákom témy z rôznych oblastí: aktuálne informácie, kultúrno-
spoločenské podujatia, pozitívne príklady z praxe. Hlavné projektové aktivity boli mesačne jeden magazín, kde sa odprezentovali a hovorili o aktuálnych otázkach z okresov Rimavská Sobota, Lučenec, Rožňava a Revúca rómske a nerómske osobnosti. Tieto mesačné magazíny by boli odvysielané každý týždeň na RÉGIO TV. Vysielanie prebiehalo podľa licencie KÁBEL TELEKOM, s.r.o. na celom Slovensku, ale hlavne na južnej časti Slovenska. Naše reportáže boli vytvorené v lokalitách, kde žijú maďarsky hovoriaci Rómovia na Slovensku. V týchto reláciách sme ukazovali len pozitívne príklady zo života maďarských hovoriacich Rómov na Slovensku.

Naše práva a budúcnosť 2.

Zámerom a výstupmi projektu boli: zabezpečiť pre študentov vysokých a stredných škôl školenia v oblasti práv národnostných menšín a poukázanie na možnosti ich aktívneho uplatnenia v každodennom živote. Hlavné projektové aktivity boli školenia a vzdelávacie aktivity pre vysokoškolských a stredoškolských študentov. Počas roku 2022 a 2023 sme organizoval 5 dňové školenie pre študentov v oblasti práv národnostných menšín. Počas trvania projektu sa vytvoril a sa posilnil sieť vysokoškolských a stredoškolských študentov z okresu Rimavská Sobota a Revúca, Lučenec, ktorí sú maďarsky hovoriaci Rómovia. Cieľovú skupinu boli vysokoškolský a stredoškolský študenti z okresu Rimavská Sobota a Revúca a Lučenec.
Minulý rok bol projekt veľmi úspešný a preto sme aj v tomto roku organizovali školenie pre študentov. Chceli sme nadviazať aj náš nový projekt na predošlí ročník.

Gemarofest

Zámerom a výstupmi festivalu Gemarofest bol sprostredkovať návštevníkom kvalitnú hudobnú produkciu a kultúru na profesionálnej úrovni, vďaka kvalitným a známym slovenským, maďarským ale aj zahraničným umelcom, ako Bangó Margit, Kökény Attila, Sárközi Lajos, Kapela Sendreiovci, Rigó Jancsi atď. Účelom bol aj edukovať a priniesť kultúru do regiónu Gemer - Malohont. Edukácia prebiehala po festivale, kde Roland Horváth, riaditeľ základnej umeleckej školy v Jesenskom prednášal a aj predstavil tradičné ľudové hudobné nástroje: cimbal, kontrabas, violín, husle, klarinet. Ukázali sme pozitívne príklady Rómov verejnosti. Z tejto diskúsií sme vytvorili aj obrazovú nahrávku. Hlavné projektové aktivity boli kultúrno-zábavne aktivity, edukatívne aktivity. Cieľom tohto projektu bol naplánovať, pripraviť, zrealizovať hudobnú produkciu a dramaturgiu na festivale Gemarofest v okrese Rimavská Sobota a Revúca. Cieľovou skupinou boli v prvom rade mladí, vo veku 18 - 30 rokov a mladé rodiny, no festival lákal účastníkov všetkých vekových kategórií a to najmä dramaturgiou, atmosférou a sprievodným programom.

Madrom tv - 2021

 Zámerom projektu bol, aby sme založili novú národnostnú televíziu pre maďarsky hovoriacich Rómov na Slovensku. Televízia by má názov MADROM TV. Chceme ponúknuť maďarsky hovoriacim Rómom na Slovensku, divákom témy z rôznych oblastí: aktuálne informácie, kultúrno-spoločenské podujatia, pozitívne príklady z praxe. V prvom rade našou cieľovou skupinou sú maďarsky hovoriaci Rómovia, ale aj majoritné obyvateľstvo. Cieľová skupina kresli Jazykovú mapu rómskych komunít na Slovensku.

Naše práva a budúcnosť - 2021

Zámerom projektu bol zabezpečiť pre študentov vysokých škôl školenia v oblasti práv národnostných menšín a poukázanie na možnosti ich aktívneho uplatnenia v každodennom živote. Hlavné projektové aktivity boli školenia a vzdelávacie aktivity pre vysokoškolských študentov.
Počas roku 2021 organizovať 5 školení pre študentov vysokých škôl v oblasti práv národnostných menšín. Počas trvania projektu vytvoriť sieť vysokoškolských študentov z okresu Rimavská Sobota a Revúca, ktorí sú maďarsky hovoriaci Rómovia. Cieľovú skupinu tvoria vysokoškolskí študenti z okresu Rimavská Sobota a Revúca.

esélyteremtő együttműködési hálózat kialakítása

V septembri 2016 sme začali Erasmus Tender, v ktorom našich spolupracujúcich partnerov maďarský EPESZI (Evannjelický Pedagogicko-profesijný poskytovateľ a Vzdelávací ústav ), Gyerekekért SOS 90 nadácia - Kedvesház, Združenie maďarských učiteľov v Rumunsku. Vzdelávali učiteľov pomocou  pedagogickou metódou Kedvesház. Vychádzal z pedagogiky Kedvesház, zameriaval sa na odbornú a metodickú obnovu učiteľov a prispieva k efektívnej  práci so znevýhodnenými a/alebo rómskymi žiakmi. Kedvesház poskytuje pomoc pri efektívnej spolupráci s rodinami.
https://www.youtube.com/watch?v=DcAauu9xfqY

Program tanoda

Náš najdôležitejší program bol v 2008, vzorkou bola maďarská spustená Tanoda-program, ktorá bola málo krát prerušovaná do 2016 trvalo zabezpečovala poobedňajšie doučovania, pre rómskych a aj nerómskych žiakov aby dosiahli plne a úspešne svoje ciele v škole aj v učení. Na Slovensku sa tento program  založil, alebo sa stál prvým takýmto programom pomocou nášho združenia. V založení v programe Tanoda bola vzorka Bhim Rao združenie z Maďarskej obci  Szendrőlád. Práce so žiakmi boli rozdelené do malých skupín, ktorých cieľom bol pripravovať a doučovať žiakov na predmety ( matematika, maďarský jazyk,  slovenský jazyk, anglický jazyk a informatika). V programe Tanoda bol tiež možnosť si rozvíjať voľnočasové aktivity ako: výtvarné umenie, hudba, tanec,  a športové aktivity.

Tanoda sa nezaoberal len s doučovaním, ale žiaci tohto programu ktorí študovali ďalej, ponúkal im štipendium, tiež pomáhal rodičom nájsť si prácu,  v administratívnych veciach. 

 Počet žiakov v programe Tanoda podľa školských rokoch:

2007/2008– 60 žiakov

2008/2009 – 80 žiakov

2010/2011 – 3 miesta: 109 žiakov

2012/2013 – 70 žiakov

2013/2014 – 75 žiakov

2014/2015 – 74 žiakov

2015/2016 – 85 žiakov

rómsky mentorský projekt

V rokoch 2008-2013 v piatich krajinách ( Maďarsko, Macedónsko, Bulharsko, Slovensko, Česká Republika ) bol Roma mentor projekt úspešný, ktoré ponúkali  dobrodružné pedagogické povolania postavené na rómskej kultúre pre skupiny základných škôl. Projekt podporoval Open Society Institute s profesionálnym   partnerom bol Pressley Ridge nadácia.

Projekt mal dlhotrvajúce ciele, aby zmenila sebahodnotenie a sebavedomie rómskych detí, a zvyšovala ich vedomosti o rómskej kultúre. Prvotným cieľom bolo prepojiť zástupcov a expertov rómskej kultúry so skupinami detí a mladých ľudí v školách a komunitných centrách, a umožniť možnosť využívať vzťah poskytovanými rómskymi odborníkmi. Projektové aktivity boli tvorivé povolania, hry, rozhovory, učenie, zážitkové vzdelávanie a vonkajšie povolania. Organizácia pracovala 4 roky ako národný koordinátor projektu na viac ako 15 slovenských miestach s takmer 800 deťmi.

projekt RomBus

V rokoch 2013-2015 sme sa zúčastnili projektu študentského partnerstva GRUNDTVIG ktorý bol realizovaný v Nemecku Festand a Maďarsko Colorom  Association. Cieľom projektu bolo vymeniť si znalosti ohľadom kultúry a ohľadom recyklácie. Zaoberal problematikou recyklovania, rozumným  zaobchádzaním a zodpovednosťou k životnému prostrediu. Projektový partneri (účastníci) ako Maďarsko, Slovensko a Nemecko vyvinuli prostredníctvom regionálnych aktivít v štrukturálne slabších regiónoch nové kreatívne spôsoby priblíženia sa. Učenci, rôzneho kultúrneho a sociálneho pôvodu (napr. Róm a Nie-Róm) sa vydávajú spolu s „vyučujúcim” do aktívneho procesu prostredníctvom (Workshopov) do opätovného využitiu odpadu, ako je balenie, šrotovanie, hluk a jeho využitie v spoločnosti.