MADROM TV _2021

 Zámerom projektu bol, aby sme založili novú národnostnú televíziu pre maďarsky hovoriacich Rómov na Slovensku. Televízia by má názov MADROM TV. Chceme ponúknuť maďarsky hovoriacim Rómom na Slovensku, divákom témy z rôznych oblastí: aktuálne informácie, kultúrno-spoločenské podujatia, pozitívne príklady z praxe. V prvom rade našou cieľovou skupinou sú maďarsky hovoriaci Rómovia, ale aj majoritné obyvateľstvo. Cieľová skupina kresli Jazykovú mapu rómskych komunít na Slovensku.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076205423681
NAŠE PRÁVA A BUDÚCNOSŤ_2021

Zámerom projektu bol zabezpečiť pre študentov vysokých škôl školenia v oblasti práv národnostných menšín a poukázanie na možnosti ich aktívneho uplatnenia v každodennom živote. Hlavné projektové aktivity boli školenia a vzdelávacie aktivity pre vysokoškolských študentov. Počas roku 2021 organizovať 5 školení pre študentov vysokých škôl v oblasti práv národnostných menšín. Počas trvania projektu vytvoriť sieť vysokoškolských študentov z okresu Rimavská Sobota a Revúca, ktorí sú maďarsky hovoriaci Rómovia. Cieľovú skupinu tvoria vysokoškolskí študenti z okresu Rimavská Sobota a Revúca.

ESÉLYTEREMTŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA

V septembri 2016 sme začali Erasmus Tender, v ktorom našich spolupracujúcich partnerov maďarský EPESZI (Evannjelický Pedagogicko-profesijný poskytovateľ a Vzdelávací ústav ), Gyerekekért SOS 90 nadácia - Kedvesház, Združenie maďarských učiteľov v Rumunsku. Vzdelávali učiteľov pomocou pedagogickou metódou Kedvesház. Vychádzal z pedagogiky Kedvesház, zameriaval sa na odbornú a metodickú obnovu učiteľov a prispieva k efektívnej práci so znevýhodnenými a/alebo rómskymi žiakmi. Kedvesház poskytuje pomoc pri efektívnej spolupráci s rodinami.
https://www.youtube.com/watch?v=DcAauu9xfqY


PROGRAM TANODA

Náš najdôležitejší program bol v 2008, vzorkou bola maďarská spustená Tanoda-program, ktorá bola málo krát prerušovaná do 2016 trvalo zabezpečovala poobedňajšie doučovania, pre rómskych a aj nerómskych žiakov aby dosiahli plne a úspešne svoje ciele v škole aj v učení. Na Slovensku sa tento program založil, alebo sa stál prvým takýmto programom pomocou nášho združenia. V založení v programe Tanoda bola vzorka Bhim Rao združenie z Maďarskej obci Szendrőlád. Práce so žiakmi boli rozdelené do malých skupín, ktorých cieľom bol pripravovať a dočovať žiakov na predmety ( matematika, maďarský jazyk, slovenský jazyk, anglický jazyk a informatika). V programe Tanoda bol tiež možnosť si rozvíjať voľnočasové aktivity ako: výtvarné umenie, hudba, tanec, a športové aktivity.

Tanoda sa nezaoberal len s doučovaním, ale žiaci tohto programu ktorí študovali ďalej, ponúkal im štipendium, tiež pomáhal rodičom nájsť si prácu, v administratívnych veciach.

Počet žiakov v programe Tanoda podľa školských rokoch:

2007/2008– 60 žiakov

2008/2009 – 80 žiakov

2010/2011 – 3 miesta: 109 žiakov

2012/2013 – 70 žiakov

2013/2014 – 75 žiakov

2014/2015 – 74 žiakov

2015/2016 – 85 žiakov


Rómsky mentorský projekt

V rokoch 2008-2013 v piatich krajinách ( Maďarsko, Macedónsko, Bulharsko, Slovensko, Česká Republika ) bol Roma mentor projekt úspešný, ktoré ponúkali dobrodružné pedagogické povolania postavené na rómskej kultúre pre skupiny základných škôl. Projekt podporoval Open Society Institute s profesionálnym partnerom bol Pressley Ridge nadácia.

Projekt mal dlhotrvajúce ciele, aby zmenila sebahodnotenie a sebavedomie rómskych detí, a zvyšovala ich vedomosti o rómskej kultúre. Prvotným cieľom bolo prepojiť zástupcov a expertov rómskej kultúry so skupinami detí a mladých ľudí v školách a komunitných centrách, a umožniť možnosť využívať vzťah poskytovanými rómskymi odborníkmi. Projektové aktivity boli tvorivé povolania, hry, rozhovory, učenie, zážitkové vzdelávanie a vonkajšie povolania. Organizácia pracovala 4 roky ako národný koordinátor projektu na viac ako 15 slovenských miestach s takmer 800 deťmi.Projekt RomBus

V rokoch 2013-2015 sme sa zúčastnili projektu študentského partnerstva GRUNDTVIG ktorý bol realizovaný v Nemecku Festand a Maďarsko Colorom Association. Cieľom projektu bolo vymeniť si znalosti ohľadom kultúry a ohľadom recyklácie. Zaoberal problematikou recyklovania , rozumným zaobchádzaním a zodpovednosťou k životnému prostrediu. Projektový partneri (účastníci) ako Maďarsko, Slovensko a Nemecko vyvinuli prostredníctvom regionálnych aktivít v štrukturálne slabších regiónoch nové kreatívne spôsoby priblíženia sa. Učenci, rôzneho kultúrného a sociálneho pôvodu (napr. Róm a Nie-Róm) sa vydávajú spolu s „vyučujúcim” do aktívneho procesu prostredníctvom (Workshopov) do opätovného využitiu odpadu, ako je balenie, šrotovanie, hluk a jeho využitie v spoločnosti.