Na jar roku 2016 podal luteránsky pedagogický inštitút žiadosť na verejnú nadáciu Tempus rámci programu ERASMUS +, spolupráca je inovovaná v oblasti výmeny praxe. Oblasť projektu: Strategické partnerstvá vo verejnom vzdelávaní. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť inovatívny intelektuálny produkt.

Náš projektový plán bol podporený na tri roky od septembra 2016. Toto je vážne a vzrušujúce profesionálne dobrodružstvo. Problém, ktorému čelí Maďarská evanjelická cirkev (MEE) vo svojich inštitúciách je, nie je ojedinelý v strednej Európe. Hranice neoddeľujú - zaostalé regióny, inštitúcie, rodiny, ktoré potrebujú pomoc sa nachádzajú na všetkých stranách hraníc Karpatskej kotliny. Zahrnutá je tu osobitná situácia, ktorá je spôsobená skutočnosťou, že na hranici je značný počet maďarskej menšiny, z ktorých mnohí sú v dvojitej menšinovej pozícii. Slovenský a Rumunský Maďarské rómske rodiny.

 

1.1.  Cieľ projektu

 

Cieľom projektu je vybudovanie dlhodobej profesionálnej kooperačnej siete v Severo-Strednej Európe, založenej na dobre fungujúcom pedagogike KEDVESHÁZ. Zameriava sa na odborno-metodickú obnovu učiteľov a prispieva znevýhodneným osobám alebo podporuje úspešnú prácu s rómskymi študentmi. Okrem toho pomáha rodinám efektívne spolupracovať.

 

1.2. Súvislosti a spolupracujúce organizácie

 

V júni 2014 na odbornej konferencii, ktorá sa konala v dome KEDVESHÁZ v Nyírtelku zástupcovia Evanjelickej cirkvi v Maďarsku a Evanjelickej pedagogickej inštitúcie (EPSZTI) podpísali vyhlásenie, že pedagogika Kedvesház je prioritou a program je efektívny pre vytvorenie šancí.

Na Letných akadémiách Bolyai, ktorú zorganizuje Zväz maďarských pedagógov v Rumunsku je kontinuálnou témou efektívne rozvíjanie študentov SZP (žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia) a VSZP (viacnásobne znevýhodnení študenti).

Od roku 1993 Zväz maďarských pedagógov v Rumunsku je najväčším fórom učiteľov Karpatskej kotliny. Poskytuje vynikajúci základ pre znásobovanie výsledkov.

Poslaním Združenia Ternipe je ekonomická, politická a sociálna integrácia slovenských a maďarských Rómov do majoritnej spoločnosti. Jeho cieľom je aj vzdelávanie Rómov, ktorí žijú v sociálne slabších podmienok. Ternipe s tým predstavuje občiansku stránku projektu a pomáha odovzdať metodiku projektu pre civilistov.

Štyri organizácie tak môžu spolupracovať na takom významnom a aktuálnom probléme ako rozvíjanie šancí znevýhodneným Rómom.

 

1.3. Inovatívne prvky  v spolupráci

 

Projekt je dlhodobým úspechom pri riešení znevýhodnených študentov, preukazuje dlhodobé účinky. Na dosiahnutie tohto cieľa používame a vyvíjame nástroje, ktoré po ukončení projektu budú dlhodobo pracovať pre jednotlivé partnerské organizácie.

Projekt sa uskutoční v rámci plánovanej spolupráce medzi profesijnými organizáciami. Spolupráca je možná s vopred naplánovanými činnosťami implementáciou na tri roky.

Jednou z našich hlavných aktivít je organizovať spoločné školenia v partnerských krajinách zúčastnených na konzorciu pre učiteľov. To nám umožňuje priamo si vymieňať skúsenosti a ďalšie rozvíjanie spolupráce.

Vo všetkých krajinách máme tzv. bázové inštitúcie, z ktorých pedagógovia sa zúčastnili v našom projekte. Výber bol založený tak, aby sa do projektu zapojili také inštitúcie, kde existuje významný počet znevýhodnených a rómskych žiakov a rodín.

Pracovali sme s nasledujúcimi bázovými inštitúciami:

*       Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Tornaľa, Slovensko (SK)

*       Základná škola Dr. Lukács Mihály Z - Kászonaltíz, okres Harghita, Rumunsko (RO)

*       Kossuth Lajos evanjelická materská škola, základná škola, stredná škola a pedagogická stredná škola – Miškovec, Maďarsko (HU)