Rómsky mentorský projekt

Cieľom Rómskeho mentorského projektu bol spojiť úspešných a etablovaných rómskych odborníkov so skupinami detí v marginalizovaných školách a komunitných centrách a poskytnúť im príležitosti na rozvoj osobných zručností ako aj spoločenských zručností prostredníctvom série pravidelných a štruktúrovaných mimoškolských činností s kultúrnym obsahom/zameraním. Rómsky mentorský projekt zastával inovatívny prístup – zameriaval sa na všeobecnú a modernú definíciu kultúry, v ktorej sa tradícia a modernosť navzájom posilňujú; kládol dôraz na metódy skúsenostného vzdelávania; využíval silu vzťahu medzi dieťaťom a dospelým ako svoju hlavnú intervenciu; a staval na základoch rómskej a nerómskej vzájomnej partnerskej spolupráce. Rómski mentori obetovali zo svojho voľného času 6-8 hodín mesačne, aby deťom zabezpečili voľno-časové aktivity. Rómskym mentorom sme zorganizovali odborný tréning z metodiky projektu. Pre jednotlivé aktivity mentorom sme zabezpečovali hotové materiály/podklady, ale konečný pracovný plán si vytvorili mentori spolu s učiteľmi skupín. Cieľom bol, aby počas projektového obdobia skupiny vytvorili finálny produkt: výstavu, divadelné predstavenie, hudobné predstavenie atď.  Hlavné okruhy činností boli: kreslenie, maľovanie, hudba, spievanie, nacvičovanie divadelných scénok, športové aktivity, besedy, ochrana zdravia a životného prostredia.

Projekt trval od 2008 do 2013. Do projektu sa pripojilo 15 detských skupín, približne 800 detí.